Scrisoare Pastorală a Preasfințitului Alexandru Mesian, la Sărbătoarea Învierii Domnului – 2020

524/2020

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

 

„Îngerul a strigat celei pline de har:
Curată  Fecioară bucură-te! Și iară zic: bucură-te,
că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt
și pe morți i-a ridicat. Popoare, veseliți-vă!”

(Din Catavasiile Învierii)

Cristos a înviat!

Iubiți credincioși,

Anul acesta sărbătorim Sfintele Paști în condiții speciale, când nu ne-am putut întâlni fizic nici în cadrul celebrărilor Postului Mare și nici în cadrul Sfintei Liturghii a Învierii Domnului.

Omenirea întreagă este zguduită de pandemia provocată de coronavirus – COVID-19. Am fost și suntem alături de toate persoanele care suferă într-un fel sau altul din cauza acestei epidemii. Ne rugăm lui Isus Cristos înviat din morți, să primească în patria cerească sufletele celor care au decedat și celor care au decedat din cauza acestei epidemii și să le dea odihna veșnică. Ne rugăm și pentru cei ce lucrează zi și noapte să oprească răspândirea acestei maladii care seamănă moartea și blochează bunul mers al societății umane.

Iubiți credincioși,

În ciuda acestei încercări ce apasă asupra întregii omeniri, Sărbătoarea Sfintelor Paști ne dă curajul și încrederea că nu moartea este ultimul lucru din viața omului ci învierea. Această victorie a vieții asupra morții este marele adevăr pe care îl proclamă credința creștină.

Ziua Învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului. Adevărul a învins minciuna. Nevinovăția a învins păcatul. Durerea s-a schimbat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea.

Astăzi este ziua triumfului veșnic al Învierii lui Isus. Minunea minunilor, praznicul praznicelor, sărbătoarea sărbătorilor și cel mai mare act al începutului istoriei creștinismului: Învierea Mântuitorului nostru.

Învierea lui Cristos este temelia învierii noastre, este descoperirea supremă a puterii divine, este împlinirea profețiilor, ca argument convingător al lucrării Providenței în lume, este împlinirea și desăvârșirea credinței drepților Vechiului Testament. Învierea Domnului este lumina care luminează conștiințele credincioșilor, curățindu-le de idei preconcepute; este lumina care înlătură mitul și legenda.

Credința în înviere este viața Bisericii, este existența ei bazată pe faptul Învierii lui Cristos. Fără înviere n-ar exista Biserica: „Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră … sunteţi încă în păcatele voastre … Dar acum Cristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Cristos toţi vor învia” (cf. 1Cor 14,17-22).

Învierea lui Cristos este permanenta bucurie a credincioșilor; este un fapt unic ce nu se repetă. Despre Înviere nu se poate vorbi înafara Bisericii lui Cristos, pentru că Învierea lui Cristos a fost temelia credinței Apostolilor. Pentru ei și pentru noi Isus este Mesia cel așteptat, iar Spiritul Sfânt ne luminează să înțelegem acest adevăr dumnezeiesc. Biserica creștină din primele veacuri se numea Biserica Învierii pentru că temelia predicării Apostolilor era despre Învierea Domnului și învierea noastră.

Iubiți credincioși,

Pe cât de zguduitoare și întunecată a fost Vinerea Mare, pe atât de măreață, luminoasă și strălucitoare a fost ziua Învierii lui Cristos, ziua celei mai curate bucurii și a celei mai dulci mângâieri. În această zi, El, Stăpânul vieții și al morții, a zdrobit imperiul satanei și ne-a redat libertatea de fii ai lui Dumnezeu. Cu adevărat: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” (Ps. 117,24).

Bucuria acestei zile a Învierii Domnului nostru Isus Cristos se răsfrânge în toate slujbele religioase care se celebrează în Biserică, mai ales în cele ale duminicilor. Învierea Domnului este temelia credinței creștine, pe care o mărturisim cu toții în mod solemn, ori de câte ori rostim Crezul: „Și a înviat a treia zi, după Scripturi”.

Toate scrierile Noului Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Scrisorile Apostolilor, ne arată că toate profețiile mesianice ale Vechiului Testament, precum și cele ale Mântuitorului Isus referitoare la Învierea Sa, s-au împlinit până la ultima literă.

Dușmanii Învierii lui Cristos au încercat și încearcă și astăzi, de-a lungul unei istorii de 2000 de ani, să conteste și să combată prin toate mijloacele acest adevăr fundamental al Învierii Domnului, în speranța că, atacând temelia creștinismului, vor izbuti să dărâme întregul edificiu, adică Biserica lui Cristos.

 

Iubiții mei fii sufletești,

Însuflețiți de convingerea Învierii lui Isus, Apostolii devin, după pogorârea peste ei a Spiritului Sfânt, propovăduitori neînfricați ai lui Isus cel Înviat, pentru care ei îndură bătăi, prigoniri și închisoare, declarând cu seninătate și curaj, în fața Sinedriului, că ei nu pot să nu vorbească despre ceea ce ei înșiși au văzut și au auzit – cum declară Sfântul Petru și Sfântul Ioan – adică despre Cristos răstignit și înviat. Și prin această mărturie a lor, pecetluită cu sângele martiriului, ei au cucerit o lume întreagă.

Întrega credință a Apostolilor, a tuturor sfinților și martirilor, precum și mărturia de douăzeci de veacuri a Bisericii este zidită pe temelia de nezdruncinat a Învierii, pe mormântul gol din care a țâșnit viața lumii.

Cristos a înviat – înseamnă că Dumnezeu există.

Cristos a înviat – înseamnă că există viață veșnică și Cristos este începutul învierii noastre la această viață.

Cristos a înviat – înseamnă că speranța omenirii este justificată.

Cristos a înviat – înseamnă că profețiile și minunile biblice sunt adevărate.

Cristos a înviat – înseamnă că Isus a încredințat Bisericii Sale misiunea de a-i învăța și de a-i sfinți pe oameni, misiune care trebuie îndeplinită până la sfârșitul veacurilor: „mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit; învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă; și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului” (Mt. 28,19-20).

Învierea lui Cristos este, pentru toți creștinii, prilej de bucurie, mângâiere și speranță. Pentru acest sfânt ideal al Învierii ne ducem povara grea a Crucii pe urmele lui Isus Cristos Crucificat și Înviat, știind că dacă trăim și murim cu Cristos, adică după învățătura Sa, și noi vom învia împreună cu Cristos întru mărire.

Închei acestă scrisoare pastorală dorind ca Învierea lui Isus Cristos să fie pentru toți creștinii prilej de bucurie, de mângâiere și speranță.

Să ne bucurăm și noi împreună cu Biserica, în această luminată zi a Învierii, așa cum ne îndeamnă ea prin Catavasiile Învierii:

„Cristos a înviat din morți! Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Cristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință”. Amin.

 

Sărbători fericite!
Cristos a înviat!

                                              Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la praznicul Învierii Domnului, Anul Domnului 2020

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie în prima zi de Sfintele Paști, iar în filii a doua zi.
Se amână hirotonirea episcopală a Părintelui Călin Ioan Bot

377/2020

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Având în vedere răspândirea epidemiei cu coronavirus și măsurile de prevenire luate la nivel național,

Vă comunicăm că hirotonirea episcopală a Monseniorului Călin Ioan Bot, stabilită la Lugoj pentru data de 25 aprilie 2020, va fi reprogramată la o dată ulterioară.

     

Lugoj, 24 martie 2020                                                                        

   Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj
Consacrarea episcopală a celor doi episcopi aleși

În numele Preasfintei, celei de o Ființă, de viață făcătoarei şi nedespărțitei Treimi,

†  Cardinal  L U C I A N

din harul și mila lui Dumnezeu,

și prin grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor, Clerului, Persoanelor consacrate și tuturor credincioşilor Bisericii noastre,

Cerând ajutorul Spiritului Sfânt şi cu împreună lucrarea Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică a ales doi noi Episcopi:

Părintele CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN

Episcop ales Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, Episcop titular de Abula.

și Părintele CĂLIN IOAN BOT

Episcop ales Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Episcop titular de Abritto,

Împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, după rânduiala canonică, i-am proclamat pe noii Episcopi la Roma respectiv la Blaj, pe data de 22 ianuarie 2020. În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82, emitem prezenta

C I R C U L A R Ă

Prin care stabilim cele două date ale consacrării celor doi noi Episcopi, după cum urmează:

Preasfinția Sa CRISTIAN DUMITRU CRIȘAN: sâmbătă 28 martie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala Arhiepiscopală Majoră “Sfânta Treime” din Blaj,

Preasfinția Sa CĂLIN IOAN BOT: sâmbătă 25 aprilie 2020 la ora 10:00,

în Catedrala „Coborârea Sfântului Spirit” din Lugoj.

Cerem Venerabililor Fraţi întru Episcopat, Protopopilor și Clerului, să prevadă ca această circulară să fie citită în fiecare comunitate a Bisericii noastre.

Spre rodnica păstorire a bunilor noştri credincioşi, prin mijlocirea Preacuratei Doamnei Noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioarei Maria,  ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale fericiților episcopi martiri greco-catolici şi ale tuturor Sfinţilor, în numele Marelui Arhiereu Isus Cristos, cerem Preamilostivului Dumnezeu să trimită asupra celor doi noi Episcopi darurile Preasfântului Spirit, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, spre întărirea comuniunii cu Biserica Romei, a fidelității față de tradiția Bisericii Române Unită și a propovăduirii Evangheliei în sânul neamului românesc.

Dată la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, în ziua de 5 februarie, Anul Domnului 2020.

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

Președintele Sinodului Episcopilor

† Claudiu Lucian POP

Secretarul Sinodului Episcopilor
Vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg

Duminică, 26.01.2020, în a XXXII-a Duminică după Rusalii, Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian, Episcop Greco-Catolic de Lugoj, la invitația Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg, a fost în vizită pastorală în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hațeg.

Semnificația acestei vizite a fost îmbogățită și de sărbătorirea cu acest prilej a unor de evenimente celebrate în trecutul apropiat: Jubileul de 25 de ani de episcopat ai Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, aniversarea vârstei de 83 de ani a Prea Sfinției Sale Alexandru Mesian, Jubileul de 25 de ani de căsătorie („Nunta de Argint”) ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda cu dna. preoteasă  Ec. Emilia Preda, Jubileul de 25 de ani de preoție ai Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, cât și aniversarea de 25 de ani a Dl. Ing. Darius Emanuel Preda, fiul familiei Preda. 

La acest ceas de sărbătoare au concelebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de Prea Sfinția Sa Alexandru Mesian: Rev. Pr. Nicola Lauš jun., Cancelar și Econom al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara; Rev. Pr. Nicolae-Doinel Preda, Protopop de Hațeg și Paroh al locului; Rev. Pr. Adrian Nagy, Protopop de Lupeni; Rev. Pr. Flavius-Manuel Jurcă, Protopop de Sarmizegetusa; Rev. Pr. Leonard Dacian Bulzan, Paroh la Vulcan; Rev. Pr. Radu Cristian Homm, Paroh la Caransebeș și Bucova; Rev. Pr. Dorin Tiberiu Szilveszter, Paroh la Bărbăteni, Rev. Pr. Vasile Solomon, Paroh la Petroșani; Rev. Pr. Daniel-Ilie Solomon, Paroh la Tuștea; Rev. Pr. Silviu Augustin Stroia, Paroh la Silvașul de Sus și Silvașul de Jos; Rev. Pr. Paul Marius Frățilă, Paroh la Totești și Samizegetusa și Rev. Pr. Nicușor Poroabă, Paroh la Pui. Am fost onorați de prezența în mijlocul nostru a Dlui. Prof. Univ. Dr. Sigismund Duma și a Dlui. Ing. Aurel Ciora. Pe lângă membrii comunității parohiale din Hațeg au fost prezenți credincioși din Protopopiatele de Hațeg, Lupeni și Sarmizegetusa.

În cuvântul de învățătură adresat, conform Pericopei Evanghelice din Duminica 32 după Rusalii , a întânirii dintre Isus și vameșul Zaheu (Lc. 19, 1-10), Prea Sfinția Sa a pornit de la momentul trezirii conștiinței lui Zaheu. Chiar dacă era corupt și abuza de funcția sa, o fărâmă de conștiință dreaptă a rămas în sufletul său; își găsește un loc din care poate să-l vadă pe Isus, se urcă într-un sicomor, iar întâlnirea începe în conștiința lui Zaheu, Dumnezeu simte dorința acestuia de a-l întâni. Isus se oprește, acceptă deschiderea lui Zaheu față de Dumnezeu și disponibilitatea de schimbare a propriei vieți, și se invită: „Zahee, coboară-te, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. În fața prejudecăților și a condamnărilor venite din partea celor care se rezumă doar la litera Legii, Isus ne descoperă spiritul Legii: „Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”. Fiind in casa lui Zaheu, pe care o putem vedea ca pe un confesional, Isus primește recunoașterea păcatelor sale, dorința de îndreptarea a răul făcut și de a-și schimba viața: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstiut pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Așadar Zaheu este cu adevărat un „fiu al lui Avraam” și „mântuire s-a făcut casei acesteia”.  El devine un model pentru fiecare dintre noi, un model de examen de conștiință, de refacere a vieții noastre și de regăsire a liniștii sufletești. Copacul zilelor noastre este rugăciunea, este căința, este slujirea. Astăzi sunt alți copaci în care ne putem urca pentru a-L întâlni pe Cristos: lectura Sfintelor Scripturi, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, părerea de rău pentru păcatele săvârșite, repararea răului făcut și slujirea lui Dumnezeu. „Isus ne vede și pe noi așa cum l-a văzut și pe Zaheu, ne vede conștiințele fiecăruia de aceea, Iubiți Credincioși, trebuie să luăm și noi exemplul acestui om care s-a convertit și care a avut incomparabilă mai mare liniște sufletească când a auzit cuvintele „astăzi s-a făcut mântuire s-a făcut casei acesteia”.

După predică a urmat binecuvântarea și punerea inelelor de argint cu ocazia celebrării Jubileului de 25 de ani  de căsătorie. 

La încheierea Sfintei  și Dumnezeieștii Liturghii Pr. Protopop Nicolae-Doinel Preda a  prezentat un scurt istoric al Bisericii Greco-Catolice din ținutul Hațegului începând cu anul 1994. Au fost reamintite figurile Î.P. Sale Ioan Ploscaru și Rev. Pr. Pavel Dragotă, ambii de Pie Memorie. S-a mulțumit Preasfinției Sale Alexandru Mesian pentru tot sprijinul acordat și „tuturor credincioșilor din toate parohiile  Protopiatului de Hațeg cu care am colaborat pe parcursul celor 25 ani pentru binele Bisericii și Premărirea Preasfintei și de Viață Făcătoarei Treimi”.

A consemnat:

Pr. Prot. Flavius-Manuel Jurcă

Fotografii: Cazan Florin
Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție

Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIV-a ediție, avut loc în acest an la Biserica Creștină Baptistă „Harul”, în ziua de 26 ianuarie 2020, orele 17:00. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat P.S. Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate de către Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Tema rugăciunii din acest an are la bază versetul „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap. 28,2) și a fost propus de Bisericile creștine din Malta și Gozo.

În cadrul programului au fost rostite rugăciuni de către reprezentanți ai tuturor confesiunilor din municipiul Lugoj. Corul Bisericii Creștine Baptiste „Harul” a avut câteva intervenții muzicale pe parcursul întregului program.

După reprezentanții Bisericilor a fost invitat să se adreseze asistenței d-l prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului, care și-a exprimat bucuria pentru armonia confesională care există la Lugoj.

La final a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană, engleză și ucraineană.

Prea Sfințitul Alexandru, a transmis din partea Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, un mesaj de pace, dragoste și binecuvântare.

Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de comunitatea baptistă.

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006, 2012, 2019), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007, 2013, 2020) și Biserica Reformată (2002, 2008 și 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” în 2014.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj